Endringer i renovasjonsforskriften

På grunn av organisasjonsendringen i MGR, samt erfaringer vi har gjort oss ved tidligere forskrift har kommunestyrene gjort små endringer i renovasjonsforskriften.

Den største endringen vil være knyttet til §12 der det foreslås at representantskapet for MGR IKS blir det organet som vedtar veileder til renovasjonsforskriften. Hovedlinjene skal fortsatt vedtas gjennom forskriften og det skal ligge hos kommunestyret, men detaljnivået (veileder) flyttes i sin helhet til representantskapet for MGR IKS.

Utover dette er det mindre endringer og presiseringer som er gjort gjennom erfaringer og feil som er oppdaget etter at dagens forskrift tredde i kraft 1.1.2022. Av dette nevnes spesielt; §2 der det nå kommer tydelig frem at begrepet abonnent omfatter både boenhet og fritidsbolig, og §11 presiserer tydeligere hva som legges til grunn for fritak.

Hele renovasjonsforskriften kan du lese her: Renovasjonsforskrift MGR