Krav om utsortering av matavfall og plastemballasje for kommune og virksomheter fra 1.1.2023

Beholdere for kildesortering - Klikk for stort bilde Kristoffer Hunstad/LOOP

Teksten er hentet fra Avfallnorge.no, skrevet av Stine Thorp 

Fra 1.januar 2023 trer nye utsorteringskrav i kraft. Alle norske offentlige og private virksomheter og institusjoner som produserer husholdningslignende avfall blir berørt. 

Det nye kapittelet i avfallsforskriften, kapittel 10A, er vedtatt for å sikre at avfallsressursene blir utnyttet, materialgjenvunnet og brukt som råvare i nye produkter som del av en sirkulær økonomi, skriver Miljødirektoratet i en pressemelding. 

Et av de nye kravene er at virksomheter som produserer avfall som ligner husholdningsavfall, må sortere ut matavfall og plastavfall og levere dette til materialgjenvinning. 

Kildesortering på alle arbeidsplasser 

Dette betyr at man på arbeidsplassen ikke lenger kan kaste avfallet i én beholder som restavfall. Plastavfall og matavfall skal kastes i egne beholdere, som så skal leveres til gjenvinning. 

- Det er den enkelte virksomhets ansvar at matavfall og plastavfall blir kildesortert. Alle næringsaktører må dermed avklare avtalen med gårdeier/eier av næringsbygget eller direkte med avfallsselskapet som håndterer avfallet på arbeidsplassen, sier Håkon Bratland, rådgiver i Avfall Norge. 

Dette gjelder også for dagligvarebutikker 

Miljødirektoratet sier at: «For at praksis skal være i tråd med kravene i den nye forskriften må avfallet, både mat – og plastavfall, kildesorteres der avfallet oppstår, det vil blant annet si at butikker må sørge for å avemballere matavfall før de kildesorterer matavfallet.» 

- Dette vil kreve nye rutiner i dagligvarebransjen, og sikkert oppfattes som både tidkrevende og kostbart. Men prinsippet er at avfallet skal utsorteres ved kildesortering der avfallet oppstår, som altså er i butikken. Vi tror det nye kravet vil gi enda flere insentiver til å redusere matsvinn ved å planlegge matbutikkens innkjøp bedre, og i større grad selge mat som nærmer seg utgått-dato til lavere pris, sier Jens Måge, fagrådgiver i Avfall Norge. 

Tekstene er hentet fra: 

https://avfallnorge.no/bransjen/nyheter/fra-1-januar-2023-skal-naeringslivet-kildesortere-matavfall-og-plast 

https://avfallnorge.no/bransjen/nyheter/nye-krav-krever-nye-rutiner-matavfall-ma-avemballeres-i-butikk